แจ้งชำระเงิน

ชําระเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
สาขา เชียงราย
บัญชีเลขที่ 504-3-03044-5
ยกเลิก