ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม “หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 445 ครั้ง

ด้วย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  ได้ทำความตกลงร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการอบรม “หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่  26 – 30 ตุลาคม  2563 ณ  ห้องพุดตาน  โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กฎหมายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ บรรยายโดยวิทยากรอดีตผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมที่จะได้รับจากการอบรมไปประกอบในการรับรองคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย (หลักสูตร 7 วัน) ต่อไป