ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่)”

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 326 ครั้ง

ด้วย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้ทำความตกลงร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดทำ “โครงการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่)ในระหว่างวันที่  7  -  9  กันยายน 2563  ณ  ห้องสุดดี 1 โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่) และผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กฎหมายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ บรรยายโดยวิทยากรอดีตผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมที่จะได้รับจากการอบรมไปประกอบในการรับรองคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย (หลักสูตร 5  วัน) และหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย (หลักสูตร 7 วัน) ต่อไป