ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 3 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1/2563 และรุ่นที่ 2/2563

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 300 ครั้ง

ด้วย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  ได้ทำความตกลงร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการอบรม “หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 3 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1/2563 และรุ่นที่ 2/2563ในระหว่างวันที่  24 - 26  สิงหาคม  2563 และระหว่างวันที่  27 - 29  สิงหาคม  2563 ณ ห้องนภาลัย โรงแรม  วีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กฎหมายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ บรรยายโดยวิทยากรอดีตผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว