ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการ เรื่องร้องเรียน  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562ฯ

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 399 ครั้ง

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้ทำความตกลงร่วมกับร่วมกับ ชมรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการ เรื่องร้องเรียน  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.256๒   การดำเนินการนโยบายจังหวัดเชียงรายโครงการ “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”และ  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชทางการปกครอง ในระหว่างวันที่  24 – 27 กุมภาพันธ์  2563   ณ  ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562   การดำเนินการนโยบายจังหวัดเชียงรายโครงการ “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”และ  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชทางการปกครองฯ