ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของการร่างกฎหมายเกี่ยวกับ อปท.

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 396 ครั้ง

ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของการร่างกฎหมายเกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในจังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อร่วมแสดงและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ