ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาก่อสร้างการสำรวจออกแบบ การประมาณราคาการควบคุมงาน การกำหนดราคากลาง และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 489 ครั้ง