ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการ “การจัดทําข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 310 ครั้ง

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการ “การจัดทําข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 /การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย”
ระหว่างวันที่ 4,5,6,7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรม เวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ