โครงการอบรม

โครงการอบรม “หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่อบรม 26 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ลงทะเบียน
เลขที่อ้างอิง สถานะ ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1602417096 ค้างชำระ นายสุภาพ ดาวุธ 11 ตุลาคม 2563 แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1601617297 ค้างชำระ กฤษณา สมณะ 02 ตุลาคม 2563 แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1601356398 ค้างชำระ ธนัฐ ชัยวัฒโนดม 29 กันยายน 2563 แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1601276060 ค้างชำระ นางพรทิวา ใหม่คำแปง 28 กันยายน 2563 แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1602753818 ค้างชำระ นางรจนา บุญครอง 15 ตุลาคม 2563 แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1603078158 ค้างชำระ นายอนุชา ปุญญมัย 19 ตุลาคม 2563 แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1603078600 ค้างชำระ นางสาวประณิกาล สิงห์แก้ว 19 ตุลาคม 2563 แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1603079201 ค้างชำระ นางกรรณิกา สมฤทธิ์ 19 ตุลาคม 2563 แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1603079364 ค้างชำระ นางสาวกชพรรณ บุญชัย 19 ตุลาคม 2563 แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1616397324 ค้างชำระ นางสาวปริชญา ฝั้นถา 22 มีนาคม 2564 แจ้งชำระเงิน พิมพ์
1616397329 ค้างชำระ นางสาวปริชญา ฝั้นถา 22 มีนาคม 2564 แจ้งชำระเงิน พิมพ์